تسری قانون جابجایی دوره از دی به شهریور و شرکت مجدد در امتحان دروس افتاده به پایه دوازدهم

تسری بند 3 و 7 ماده 3 کمیسیون خاص اختیارات استان به پایه دوازدهمی ها

دانلود بخشنامه تسری بند ۳ (جابجایی دوره) و ۷ (شرکت مجدد در امتحان دروس افتاده) ماده ۳ کمیسیون خاص اختیارات استان به پایه دوازدهمی ها از لینک زیر:

تسری قانون جابجایی دوره از دی به شهریور و شرکت مجدد در امتحان دروس افتاده به پایه دوازدهم
تسری قانون جابجایی دوره از دی به شهریور و شرکت مجدد در امتحان دروس افتاده به پایه دوازدهم

 

 

 

متن بند ۳:

صـدور مجـوز شـركت در نوبـت امتحاني ديمـاه بـراي دانش آموزان شـاخه فنـي و حرفـه اي و دوره پيش دانشـگاهي كـه نصـاب قبولي را كسـب نكرده انـد و انتقـال نمـرات مأخـوذه دروس نهايـي از نوبـت امتحانـي دي مـاه بـه سـتون شـهريور مـاه(حداكثـر در سـه عنـوان درسـي بـراي افـرادي كـه در دانشـگاه پذيرفتـه شـده اند)

متن بند ۷:

صــدور مجــوز برگــزاري امتحــان مجــدد در اوليــن فرصــت در دروس غيرنهايــي و حداكثــر در ســه عنــوان درســي تــا پايــان مهرمــاه وجايگزينــي نمــره آن در ســتون شــهريورماه در پايــه سـوم شـاخه فنـي وحرفـه اي، كاردانـش و دوره پيش دانشـگاهي، بـراي دانش آموزانـي كـه در دانشـگاه پذيرفتـه شـده اند و نصـاب قبولــي در درس يــا دروســي را كســب نكرده انــد.

برای مطالعه کامل آیین نامه کمیسیون خاص و شورای مدرسه اینجا کلیک کنید.

برای آموزش جابجایی و تغییر دوره فارغ التحصیلی در سامانه های دانش آموزی اینجا کلیک کنید.

 

 

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا