برای دریافت آخرین نگارش روی لوگو برنامه و برای دریافت آخرین هلپر جهت رفع خطای ۲۵ روی لوگو هلپر کلیک نمایید و سپس در محل C:\Program Files\Pajoohesh و در پوشه مربوطه استخراج و جایگزین شوند:

نگارش ۱۱٫۵۵

راهنمایی

۰۱/۲۲/۲۰۲۰

نگارش ۲۶٫۵

دانا و ۱۶٫۶ پیش دانشگاهی

۲۱/۰۱/۲۰۱۹

نگارش ۱۴٫۴

توصیفی

۱۲/۰۱/۲۰۱۹

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.