موضوعات داغ

دانلود سوال امتحان نهایی

دانلود دفترچه تمام سوالات امتحانات نهایی

آمادگی برای پاسخ به سوالات امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲ + بسته کامل دفترچه سوال امتحان نهایی پایه دوازدهم + پاسخنامه از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲ و ترمیم نمرات و ایجاد سابقه برای کنکور سراسری

 

بخش اول – دانلود سوالات امتحانات نهایی  همه دروس پایه دوازدهم و همه نوبت های امتحانی قبل از آن

بخش دوم – دانلود متن و فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی دی ۱۴۰۲ و همه دوره های قبل از آن

بخش سوم – دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات

بخش چهارم – برنامه امتحان نهایی دی ۱۴۰۲ و دانلود روزانه سوالات نهایی و پاسخنامه تشریحی

 

بخش اول – دانلود سوالات امتحانات نهایی  همه دروس پایه دوازدهم و همه نوبت های امتحانی قبل از آن

از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲

ردیف عنوان درس رشته محتویات دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱ فارسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۳۱ مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲ زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۸۱ مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳ سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ۱۲۱۲۱ مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۴ تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۱۱ مشترک ریاضی و تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۵ عربی، زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۲۱ مشترک ریاضی و تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۶ شیمی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۱۱ مشترک ریاضی و تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۷ علوم اجتماعی پایه دوازدهم ۱۲۱۴۱ مشترک ریاضی و تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۸ علوم فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۹۱ مشترک انسانی و معارف دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۹ ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۰۱ مشترک انسانی و معارف دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۰ فلسفه ۲ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ مشترک انسانی و معارف دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۱ هندسه ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ ریاضی فیزیک دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۲ حسابان ۲ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ ریاضی فیزیک دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۳ ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ ریاضی فیزیک دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۴ فیزیک ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ ریاضی فیزیک دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۵ زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۵۱ علوم تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۶ ریاضی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۶۱ علوم تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۷ فیزیک ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۳۱ علوم تجربی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۸ تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۷۱ ادبیات و علوم انسانی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۱۹ عربی۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۸۱ ادبیات و علوم انسانی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۰ جغرافیا ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۱۱ ادبیات و علوم انسانی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۱ تاریخ ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۲۱ ادبیات و علوم انسانی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۲ جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۳۱ ادبیات و علوم انسانی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۳ علوم و معارف قرآنی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۶۱ علوم و معارف اسلامی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۴ اصول عقاید ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۷۱ علوم و معارف اسلامی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۵ احکام ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۸۱ علوم و معارف اسلامی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۶ عربی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۰۱ علوم و معارف اسلامی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۷ تاریخ ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۲۱ علوم و معارف اسلامی دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهایی دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۸ دینی ۳ اقلیت ارامنه مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۲۹ دینی ۳ اقلیت آشوری مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳۰ دینی ۳ اقلیت کلیمی مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳۱ دینی ۳ اقلیت زرتشتی مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳۲ زبان آلمانی مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳۳ زبان فرانسه مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲
۳۴ زبان انگلیسی ویژه ناشنوایان مشترک کلیه رشته ها خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱ – خرداد ۱۴۰۲ – شهریور ۱۴۰۲ دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۲ برای آمادگی در امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲

آمادگی برای پاسخ به سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

 

فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی
فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی

بخش دوم – دانلود متن و فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۱۴۰۲ و همه دوره های قبل از آن

 

دانلود تمامی متن و فایل صوتی بخش شنیداری امتحانات نهایی زبان انگلیسی

ردیف عنوان محتوا
۱ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۷ دانلود فایل شماره یک

دانلود فایل شماره دو

۲ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۹۸ دانلود

۳ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۹۸ دانلود

۴ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۸ دانلود

۵ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۹۹ دانلود فایل رشته های انسانی و معارف

دانلود فایل رشته های ریاضی و تجربی

۶ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۹۹ دانلود

۷ دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۹ دانلود
۸ دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۱۴۰۰ دانلود فایل رشته های انسانی و معارف

دانلود فایل رشته های ریاضی و تجربی

۹ دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۰ دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۱ دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۲ دانلود فایل صوتی و متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۱۴۰۱ دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

۱۳ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۱۴۰۱ دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

۱۴ دانلود فایل صوتی و متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۱۴۰۲ دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

۱۵ دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۱۴۰۲ دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

 

بخش سوم – دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات

بخش چهارم – برنامه امتحان نهایی دی ۱۴۰۲ و دانلود روزانه سوالات نهایی و پاسخنامه تشریحی

 

برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲ منتشر شد.

بخشنامه و برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلب آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲از لینک زیر قابل دریافت است.

برنامه امتحانات نهایی دی 1402
برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲

محمدرضا عادل خانی مشاور تحصیلی : بر اساس بند ۳ بخش ب آخرین بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۴۶۰/۲۲۱-۱۴۰۲/۰۵/۰۷ از این پس فقط نمرات کتبی آزمون نهایی نوبت خرداد به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال و در نتیجه کنکور سراسری موثر خواهد بود و یعنی افرادی که در آزمون نهایی نوبت شهریور ۱۴۰۲ شرکت می کنند، سابقه تحصیلی آن ها به سازمان سنجش ارسال نمی شود و در صورت نیاز می توانند مجدداً در آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ به منظور ایجاد سابقه یا ترمیم نمرات شرکت نمایند.

 

برنامه امتحانات دوره های قبل:

 

دانلود سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۲:

 

پیوستها
پیوست حجم
(۱۴۰۲/۵/۲۸) هندسه ۳ ———- رشته ریاضی فیزیک ۳۹۴.۸۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۸) ریاضی۳ ———- رشته علوم تجربی ۳۹۱.۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۸) فلسفه ۲ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۳۰۶.۸۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) ———- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۰۶.۸۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) ———- رشته علوم انسانی ۳۱۷.۴۴ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) علوم و معارف قرآنی ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۲۵۲.۰۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه آشوری ) ۱۵۱.۰۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه ارامنه ) ۱۱۵.۹۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه کلیمی) ۱۹۸.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه زرتشتی) ۲۵۰.۳۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) فیزیک ۱ —– پایه دهم —– رشته ریاضی فیزیک ۳۳۲.۸۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) زیست شناسی ۱ —– پایه دهم —– رشته تجربی ۲۷۷.۹۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) عربی، زبان قرآن ۱ —– پایه دهم —– رشته علوم انسانی ۲۳۵.۳۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) عربی، زبان قرآن ۱ —– پایه دهم —– رشته معارف اسلامی ۳۷۴.۴۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) حسابان ۱ —– پایه یازدهم —– رشته ریاضی فیزیک ۶۰۱.۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) ریاضی ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم تجربی ۳۴۵.۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) ریاضی و آمار ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۲۹۱.۶۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) فیزیک ۳ ———- رشته ریاضی فیزیک ۵۶۰.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) فیزیک ۳ ———- رشته علوم تجربی ۴۱۳.۶۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) جامعه شناسی۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۵۱.۱۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) عربی۳ (زبان تخصصی) ———- رشته معارف اسلامی ۲۱۱.۵۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) فارسی ۱ —– پایه دهم —– کلیه رشته ها ۲۵۸.۳۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) عربی، زبان قرآن ۲ —– پایه یازدهم —– رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۴۶.۳۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) علوم و فنون ادبی ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم انسانی ۲۹۸.۹۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) اصول عقاید ۲ —– پایه یازدهم —– رشته معارف اسلامی ۱۵۸.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۲) فارسی ۳ ———- تمامی رشته ها ۲۹۹.۴۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) حسابان ۲ ———- رشته ریاضی فیزیک ۴۰۷.۷۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) زیست شناسی ۳ ———- رشته علوم تجربی ۴۵۷.۱۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) علوم وفنون ادبی ۳ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۳۴۰.۶۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان انگلیسی۳ ———- تمامی رشته ها ۵۴۱.۰۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان انگلیسی ۳ (ویژه ناشنوایان) ———- تمامی رشته ها ۵۳۰.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان آلمانی ———- تمامی رشته ها ۳۶۰.۱۴ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان فرانسه ———- تمامی رشته ها ۲۱۱.۸۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) شیمی ۳ ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۵۷۲.۲۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) تاریخ ۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۵۷.۴۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) تاریخ ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۲۲۸.۰۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) عربی، زبان وقرآن ۳ ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۴۴.۶۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) عربی، زبان وقرآن ۳ ———- رشته علوم انسانی ۴۶۳.۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) احکام ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۳۸۵.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۱) ریاضی و آمار ۳ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۴۲۰.۰۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۱) ریاضیات گسسته ———- رشته ریاضی فیزیک ۳۶۳.۷۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۲) سلامت و بهداشت ———- تمامی رشته ها ۴۲۵.۷۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) علوم اجتماعی ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۲۵۲.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) جغرافیا ۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۸۷.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) اصول عقاید ۳ ———- رشته علوم معارف اسلامی ۵۴۹.۵۴ کیلوبایت

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه و متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم نمرات در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و برنامه امتحانات هماهنگ پایه دهم و یازدهم در خرداد ۱۴۰۲

 

 

روز-تاریخ ساعت و رشته امتحان

شروع فرآیند هر روز ساعت ۷:۳۰ صبح
ریاضی فیزیک

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم تجربی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

ادبیات و علوم انسانی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف اسلامی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

*ویژه متقاضیان ایجاد سابقه برای کنکور هنر از منابع درسی شاخه فنی، حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه
۱شنبه-۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۰۲

فیزیک ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۰۴

فارسی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی و نگارش ۳

۱شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۰۷

هندسه ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۰۹

زبان انگلیسی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۱۱

شیمی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۱۶

حسابان ۲

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۱۸

سلامت و بهداشت

(بسته سوالات دوره های قبل)

۱شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۲۱

گسسته

(بسته سوالات دوره های قبل)

زمین شناسی یازدهم برای ایجاد سابقه ریاضی و آمار ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۲۳

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۳/۲۵ علوم اجتماعی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جغرافیا ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

  • مواردی که در جدول ادغام شده اند به معنی یکی بودن سوالات امتحانی و کد درس می باشد.
  • امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برگزار خواهد شد.
  • امتحان زبان های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ناشنوایان روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ برگزار خواهد شد.
  • جهت دریافت روزانه سوالات و پاسخنامه و همچنین دریافت دفترچه سوالات
    تمام دوره های قبل به سامانه
    Hi-School.iR  مراجعه نمایید.

 

(۱۴۰۲/۳/۹) زبان انگلیسی ۳ (ویژه ناشنوایان) ———- کلیه رشته ها ۵۴۷.۲۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۳/۹) زبان آلمانی ———- پایه دوازدهم ۱.۰۵ مگابایت
(۱۴۰۲/۳/۹) زبان فرانسه ———- پایه دوازدهم ۴۱۶.۶۷ کیلوبایت

 

(۱۴۰۲/۲/۳۱) تعلیمات دینی ۳ دوازدهم (ویژه آشوری) ۲۶۸.۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۲/۳۱) تعلیمات دینی ۳ دوازدهم (ویژه کلیمی) ۱۷۶.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۲/۳۱) تعلیمات دینی ۳ دوازدهم (ویژه زرتشتی) ۴۹۸.۰۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۲/۳۱) تعلیمات دینی ۳ دوازدهم (ویژه ارامنه) ۲۰۶.۰۴ کیلوبایت
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

 

برنامه امتحانات هماهنگ پایه دهم و یازدهم خرداد ۱۴۰۲

 

برنامه امتحانات هماهنگ پایه دهم و یازدهم خرداد 1402
برنامه امتحانات هماهنگ پایه دهم و یازدهم خرداد ۱۴۰۲

 

برای دانلود بخشنامه کامل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ از طریق لینک زیر اقدام کنید:

 

 

دانلود سوالات امتحانات نهایی دی ۱۴۰۱ + بسته کامل سوالات امتحانات نهایی تمامی دوره های قبل به همراه پاسخ
دانلود سوالات امتحانات نهایی
دانلود سوالات امتحانات نهایی

برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۱ شاخه نظری دوره دوم متوسطه اعم از پایه دوازدهم، بزرگسالان، راه دور، داوطلبان آزاد و متقاضیان ترمیم نمرات و ایجاد سابقه

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه پایه دوازدهم ۱۴۰۱
زمان برگزاری : ساعت ۹:۳۰ صبح
رشته / تاریخ ریاضی – فیزیک
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
علوم تجربی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
ادبیات و علوم انسانی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
علوم و معارف اسلامی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ریاضیات گسسته نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ حسابان ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جغرفیا ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ هندسه ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

—– فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

 

(۱۴۰۱/۱۰/۱۲) عربی، زبان و قرآن ۳ ———- فنی و حرفه ای و کاردانش ۳۶۱.۱۷ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۱۹) فارسی و نگارش ۳ ———- فنی و حرفه ای و کار دانش ۲۱۷.۷۵ کیلوبایت

امتحان درس ادیان الهی (۳) اقلیت های دینی در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ برگزار خواهد شد.

(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه ارامنه) ۱۰۹.۷ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه کلیمی) ۱۷۲.۵۲ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه آشوری) ۱۵۱.۵۵ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه زرتشتی) ۲۱۱.۶۵ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) آلمانی ———- کلیه رشته ها ۲.۱۱ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) فرانسه ———- کلیه رشته ها ۲.۳۵ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) زبان انگلیسی ۳———- کلیه رشته ها ۶.۲۹ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) زبان انگلیسی ۳(ویژه ی ناشنوایان) ———- کلیه رشته ها ۵.۵۵ مگابایت

امتحان زبان ۳ دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و زبان های خارجی روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ برگزار خواهد شد.

تصویر برنامه امتحانات نهایی دی 1401

متقاضیان امتحان نهایی و امتحان ترمیم نمره یا ترمیم معدل می توانند از این صفحه بهرهمند شوند.

پست مرتبط: انتشار سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

بسته کامل سوالات امتحانات نهایی تمامی دوره های قبل به همراه پاسخ : دانلود

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ + دانلود روزانه سوالات + بسته کامل سوالات یازده دوره قبل به همراه پاسخنامه

 

روز-تاریخ ساعت و رشته امتحان

ساعت ۸ صبح
ریاضی فیزیک

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم تجربی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

ادبیات و علوم انسانی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف اسلامی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ حسابان ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ریاضیات گسسته نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هندسه ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

*** جغرفیا ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

مواردی که در جدول ادغام شده اند به معنی یکی بودن کد درسی و امتحان می باشد.

امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ برگزار خواهد شد.

امتحان زبان های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ناشنوایان روز دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برگزار خواهد شد.

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان آلماني(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت زرتشتي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان فرانسه (۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت كليمي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان انگليسي(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت آشوري)

(بسته سوالات دوره های قبل)

 زبان انگليسي ۳ ويژه ناشنوايان

(بسته سوالات دوره های قبل)

برای آمادگی در این امتحانات می توانید نسبت به دانلود سوالات دوره های گذشته امتحانات نهایی از لینک زیر اقدام فرمایید:

ورود

 

 

منبع برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را از فایل ضمیمه دریافت نمائید.

 

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه، پیش دانشگاهی و فنی وحرفه ای در نوبت امتحانی شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را از فایل ضمیمه دریافت کنید.

مجددا یادآور می شود نظام آموزشی سوم متوسطه شاخه فنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ و دوره پیش دانشگاهی هنر و نظری تا شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شده اند. (برای پیش دانشگاهی نظری دروس مورد امتحان دروس مطابق آن از پایه دوازدهم می باشد)

 

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

سال سوم متوسطه نیم سالی –واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پیش دانشگاهی نیم سالی – واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه ، بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد )

برنامه امتحانات را از فایل ضمیمه  زیر دریافت نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا