موضوعات داغ

دانلود سوالات امتحانات نهایی تمام دوره ها و دروس

دانلود دفترچه سوالات امتحانات نهایی

آمادگی برای پاسخ به سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ + بسته کامل دفترچه سوال امتحان نهایی پایه دوازدهم + پاسخنامه از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ و ترمیم نمرات و ایجاد سابقه برای کنکور سراسری

 

بخش اول – دانلود سوالات امتحانات نهایی  همه دروس پایه دوازدهم و همه نوبت های امتحانی قبل از آن

بخش دوم – دانلود متن و فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۱۴۰۲ و همه دوره های قبل از آن

بخش سوم – دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات

بخش چهارم – برنامه امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ و دانلود روزانه سوالات نهایی و پاسخنامه تشریحی

سوالات امتحانات نهایی خرداد 1402
سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

 

بخش اول – دانلود سوالات امتحانات نهایی  همه دروس پایه دوازدهم و همه نوبت های امتحانی قبل از آن

از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱

ردیفعنوان درسرشتهمحتویاتدانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱فارسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۳۱مشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۸۱مشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳سلامت و بهداشت پایه دوازدهم ۱۲۱۲۱مشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۴تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۱۱مشترک ریاضی و تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۵عربی، زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۲۱مشترک ریاضی و تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۶شیمی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۱۱مشترک ریاضی و تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۷علوم اجتماعی پایه دوازدهم ۱۲۱۴۱مشترک ریاضی و تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۸علوم فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۹۱مشترک انسانی و معارفدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۹ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۰۱مشترک انسانی و معارفدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۰فلسفه ۲ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱مشترک انسانی و معارفدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۱هندسه ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ریاضی فیزیکدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۲حسابان ۲ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ریاضی فیزیکدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۳ریاضیات گسسته پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ریاضی فیزیکدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۴فیزیک ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۵۱ریاضی فیزیکدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۵زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۵۱علوم تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۶ریاضی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۶۱علوم تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۷فیزیک ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۳۱علوم تجربیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۸تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) ۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۷۱ادبیات و علوم انسانیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۱۹عربی۳ پایه دوازدهم ۱۲۱۸۱ادبیات و علوم انسانیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۰جغرافیا ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۱۱ادبیات و علوم انسانیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۱تاریخ ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۲۱ادبیات و علوم انسانیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۲جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۳۱ادبیات و علوم انسانیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۳علوم و معارف قرآنی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۶۱علوم و معارف اسلامیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۴اصول عقاید ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۷۱علوم و معارف اسلامیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۵احکام ۳ پایه دوازدهم ۱۲۲۸۱علوم و معارف اسلامیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۶عربی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۰۱علوم و معارف اسلامیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۷تاریخ ۳ پایه دوازدهم ۱۲۳۲۱علوم و معارف اسلامیدی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات نسخه قبلی تا از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۰دانلود سوالات امتحانات نهاییدانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۸دینی ۳ اقلیت ارامنهمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۲۹دینی ۳ اقلیت آشوریمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳۰دینی ۳ اقلیت کلیمیمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳۱دینی ۳ اقلیت زرتشتیمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳۲زبان آلمانیمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳۳زبان فرانسهمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲
۳۴زبان انگلیسی ویژه ناشنوایانمشترک کلیه رشته هادی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ – خرداد ۱۴۰۱ – شهریور ۱۴۰۱ – دی ۱۴۰۱دانلود سوالات و پاسخنامه نسخه جدید از دی ۹۷ تا دی ۱۴۰۱ برای آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

آمادگی برای پاسخ به سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

 

فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی
فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی

بخش دوم – دانلود متن و فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی خرداد ۱۴۰۲ و همه دوره های قبل از آن

 

دانلود تمامی متن و فایل صوتی بخش شنیداری امتحانات نهایی زبان انگلیسی

ردیفعنوانمحتوا
۱دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۷دانلود فایل شماره یک

دانلود فایل شماره دو

۲دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۹۸دانلود

۳دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۹۸دانلود

۴دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۸دانلود

۵دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۹۹دانلود فایل رشته های انسانی و معارف

دانلود فایل رشته های ریاضی و تجربی

۶دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۹۹دانلود

۷دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۹۹دانلود
۸دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۱۴۰۰دانلود فایل رشته های انسانی و معارف

دانلود فایل رشته های ریاضی و تجربی

۹دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۱۴۰۰دانلود
۱۰دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۱۴۰۰دانلود
۱۱دانلود فایل متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره خرداد ۱۴۰۱دانلود
۱۲دانلود فایل صوتی و متنی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره شهریور ۱۴۰۱دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

۱۳دانلود فایل صوتی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم دوره دیماه ۱۴۰۱دانلود فایل صوتی

دانلود فایل متنی

 

بخش سوم – دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات

بخش چهارم – برنامه امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ و دانلود روزانه سوالات نهایی و پاسخنامه تشریحی

 

 

 

 

روز-تاریخ ساعت و رشته امتحان

شروع فرآیند هر روز ساعت ۷:۳۰ صبح
ریاضی فیزیک

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم تجربی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

ادبیات و علوم انسانی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف اسلامی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

*ویژه متقاضیان ایجاد سابقه برای کنکور هنر از منابع درسی شاخه فنی، حرفه ای و کاردانش دوره دوم متوسطه
۱شنبه-۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

معارف ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۰۲

فیزیک ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۰۴

فارسی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان فارسی و نگارش ۳

۱شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۰۷

هندسه ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۰۹

زبان انگلیسی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۱۱

شیمی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۱۶

حسابان ۲

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۱۸

سلامت و بهداشت

(بسته سوالات دوره های قبل)

۱شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۲۱

گسسته

(بسته سوالات دوره های قبل)

زمین شناسی یازدهم برای ایجاد سابقهریاضی و آمار ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

۳شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۲۳

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳

۵شنبه-۱۴۰۲/۰۶/۲۵علوم اجتماعی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جغرافیا ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳

(بسته سوالات دوره های قبل)

***

  • مواردی که در جدول ادغام شده اند به معنی یکی بودن سوالات امتحانی و کد درس می باشد.
  • امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برگزار خواهد شد.
  • امتحان زبان های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ناشنوایان روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ برگزار خواهد شد.
  • جهت دریافت روزانه سوالات و پاسخنامه و همچنین دریافت دفترچه سوالات
    تمام دوره های قبل به سامانه
    Hi-School.iR  مراجعه نمایید.

 

برنامه امتحانات دوره های قبل:

 

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه پایه دوازدهم ۱۴۰۱
زمان برگزاری : ساعت ۹:۳۰ صبح
رشته / تاریخریاضی – فیزیک
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
علوم تجربی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
ادبیات و علوم انسانی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
علوم و معارف اسلامی
(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ریاضیات گسسته نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰حسابان ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جغرفیا ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱هندسه ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

—–فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

 

(۱۴۰۱/۱۰/۱۲) عربی، زبان و قرآن ۳ ———- فنی و حرفه ای و کاردانش۳۶۱.۱۷ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۱۹) فارسی و نگارش ۳ ———- فنی و حرفه ای و کار دانش۲۱۷.۷۵ کیلوبایت

 

امتحان درس ادیان الهی (۳) اقلیت های دینی در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ برگزار خواهد شد.

(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه ارامنه)۱۰۹.۷ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه کلیمی)۱۷۲.۵۲ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه آشوری)۱۵۱.۵۵ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۵)تعلیمات دینی ۳ (ویژه زرتشتی)۲۱۱.۶۵ کیلوبایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) آلمانی ———- کلیه رشته ها۲.۱۱ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) فرانسه ———- کلیه رشته ها۲.۳۵ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) زبان انگلیسی ۳———- کلیه رشته ها۶.۲۹ مگابایت
(۱۴۰۱/۱۰/۲۴) زبان انگلیسی ۳(ویژه ی ناشنوایان) ———- کلیه رشته ها۵.۵۵ مگابایت

امتحان زبان ۳ دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و زبان های خارجی روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ برگزار خواهد شد.

 

تصویر برنامه امتحانات نهایی دی 1401

 

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ + دانلود روزانه سوالات + بسته کامل سوالات یازده دوره قبل به همراه پاسخنامه

 

روز-تاریخ ساعت و رشته امتحان

ساعت ۸ صبح
ریاضی فیزیک

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم تجربی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

ادبیات و علوم انسانی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف اسلامی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱حسابان ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ریاضیات گسسته نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳هندسه ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

***جغرفیا ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

مواردی که در جدول ادغام شده اند به معنی یکی بودن کد درسی و امتحان می باشد.

امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ برگزار خواهد شد.

امتحان زبان های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ناشنوایان روز دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برگزار خواهد شد.

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان آلماني(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت زرتشتي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان فرانسه (۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت كليمي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان انگليسي(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت آشوري)

(بسته سوالات دوره های قبل)

 زبان انگليسي ۳ ويژه ناشنوايان

(بسته سوالات دوره های قبل)

برای آمادگی در این امتحانات می توانید نسبت به دانلود سوالات دوره های گذشته امتحانات نهایی از لینک زیر اقدام فرمایید:

ورود

 

 

منبع برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را از فایل ضمیمه دریافت نمائید.

 

 

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه، پیش دانشگاهی و فنی وحرفه ای در نوبت امتحانی شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را از فایل ضمیمه دریافت کنید.

مجددا یادآور می شود نظام آموزشی سوم متوسطه شاخه فنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ و دوره پیش دانشگاهی هنر و نظری تا شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شده اند. (برای پیش دانشگاهی نظری دروس مورد امتحان دروس مطابق آن از پایه دوازدهم می باشد)

 

 

برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

سال سوم متوسطه نیم سالی –واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پیش دانشگاهی نیم سالی – واحدی (بزرگسالان ،آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد )

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه ، بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد )

برنامه امتحانات را از فایل ضمیمه  زیر دریافت نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

44 + = 45

دکمه بازگشت به بالا