نقل و انتقال دانش آموز و مهمان شدن در امتحانات داخل یا خارج از کشور + آموزش در سامانه سیدا و فاینال

فرآیند مهمان شدن دانش آموزان و سایر داوطلبان در امتحانات نهایی، ترمیم نمره، ایجاد سابقه و امتحانات داخلی

در صورتیکه دانش آموز یا سایر داوطلبان به دلایلی قصد شرکت در امتحانات یا کلاس های درس خارج از شهر محل ثبت نام یا خارج از کشور را داشته باشند باید از طریق درخواست مهمان اقدام کنند؛ در ادامه آیین نامه و موارد لازم در این خصوص توسط مشاور سلام مدرسه برایتان آماده شده است.

مشاور سلام مدرسه در حوزه آیین نامه های کارشناسی آموزش و کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش :  برای آگاهی اداره آموزش و پرورش مناطق مبدا و مقصد از فرآیند و جلوگیری از جعل نمرات می بایست طبق فرآیند زیر اقدام شود:

۱- درخواست ولی یا سرپرست دانش آموز زیر ۱۸ سال یا درخواست دانش آموز بالای ۱۸ سال به انضمام مدارک مثبته مبنی بر تغییر محل اقامت ولی یا سرپرست دانش آموز به مدیر مدرسه مبدا

۲- صدور و تایید گواهی اشتغال به تحصیل از سوی مدیر مدرسه مبدا

۳- تکمیل و تایید فرم معرفی مهمان عکسدار با ذکر دروس و سایر توضیحات و ضمیمه نمودن کارنامه تایید شده پایه قبلی توسط مدیر مدرسه مبدا

*** در خصوص دانش آموزان دوره دوم متوسطه الف- آخرین کارنامه سالیانه از سامانه سیدا و ب- تمامی کارنامه سالیانه به تفکیک پایه و پ- آخرین کارنامه کلی (ریز نمرات از سامانه جامع سنجش (امین) صادر، تایید و ضمیمه شوند.

۴- تحویل فیزیک مدارک فوق الذکر به ولی دانش آموز و ارسال اتوماسیونی آن ها طی نامه رسمی به اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحیه/شهرستان

۵- ارسال نامه رسمی مبنی بر معرفی مهمان از منطقه به اداره کل جهت ارسال به استان مقصد (به همراه نامه و تمامی ضمائم فوق الذکر)

۶- ارسال نامه مهمان از اداره کل استان مقصد به منطقه تابعه (به همراه نامه و تمامی ضمائم فوق الذکر)

۷- ارسال نامه مهمان از منطقه مقصد به واحد آموزشی (مدرسه) تابعه (به همراه نامه و تمامی ضمائم فوق الذکر)

۸- تحویل فیزیکی فرم معرفی مهمان (ذکر شده در بند ۳) توسط دانش آموز به مدیر مدرسه مقصد جهت شرکت در کلاس های درسی و درج نمرات امتحانی

۹- در پایان دوره مهمان، مدیر مدرسه مقصد فرم اعلام نمرات و معرفی مهمان را تکمیل نموده و تمامی فرآیندهای ذکر شده به صورت معکوس طی شود تا نمرات به مدرسه مبدا ارسال، در سامانه سیدا آن مدرسه درج و کارنامه توسط مدیر مدرسه مبدا صادر و تایید گردد.

***تمامی فرآیندهای بالا جهت تایید ارزش، باید به صورت اتوماسیونی در سامانه های ارتباطی رسمی آموزش و پرورش صورت پذیرد.

*** تمامی این مستندات در پرونده تحصیلی دانش آموز درج شود.

*** اصل فرم اعلام نمرات و معرفی مهمان تکمیل و تایید شده به همراه آخرین نامه اتوماسیونی روکش آن، در دفتر امتحانات (و حتی رونوشت آن در دفتر لیست نمرات دبیر) مدرسه مبدا درج، صحافی، انسداد و پلمب گردد.

*** در خصوص شرکت دانش آموز (یا داوطلب آزاد) در امتحانات نهایی با توجه به فراهم شدن زیرساخت های لازم در سامانه فاینال، ضمن توجه به موارد بالا، انجام موارد زیر ضروری است:

۱- درخواست دانش آموز مهمان باید توسط مدرسه مبداء در سامانه برگزاری امتحانات نهایی (فاینال) درج و مستندات بارگذاری شود.

۲- پس از طی روال قانونی و آیین نامه ای درخواست مهمان در سامانه فاینال کارشناسی سنجش منطقه مبدا تأیید گردد.

۳- درخواست مهمان در سامانه فاینال کارشناسی سنجش منطقه مقصد بررسی و در صورت تایید نسبت به تخصیص حوزه اجرا و تصحیح اقدام گردد تا در این صورت یک شماره کارت سیستمی در فاینال برای ایشان صادر شود.

۴- لیست، آلبوم و کارت ورود به جلسه برای ایشان در سامانه فاینال کارشناسی سنجش منطقه مقصد چاپ می شود.

۵- با انجام این موارد بالا،  امکان ثبت نمره در حوزه تصحیح منطقه مقصد در سامانه برگزاری امتحانات نهایی (فاینال) برای این دانش آموز فراهم می گردد.

۶- نمرات (کارنامه اعلام نتیجه اولیه ۲۵۶ و اعلام نتیجه نهایی ۲۵۷) در سامانه فاینال مدرسه مبدا قابل صدور و استفاده است. (بدیهی است هر گونه درخواست اعتراض به نمره توسط دانش آموز باید به مدرسه مبدا (محل ثبت نام) ارایه شود که پس از رسیدگی در حوزه تصحیح منطقه مقصد، پاسخ و نتیجه نهایی از سامانه فاینال مدرسه مبدا قابل دریافت باشد.)

فرآیند انتقال دانش آموز یا مهمان شدن در امتحانات و کلاس درس
فرآیند انتقال دانش آموز یا مهمان شدن در امتحانات و کلاس درس

بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی مدارس به شماره نامه ۱۲۰/۱۱۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ مصوب جلسه ۴۱ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص انتقال دانش آموزان در طول سال تحصیلی و استفاده از کلاس های درس در امتحانات داخلی یا امتحانات نهایی به صورت مهمان مراتب آیین نامه ای و سامانه ای به اطلاع ذینفعان و همکاران می رسد:

************************************************

ماده ۴۸ حضور و استفاده از کلاس درس، به صورت مستمع آزاد ممنوع است.

تبصره – دانش آموزی که به ضرورت در محلی به غیر از محل  ثبت نام خود بسر می برد، می تواند با ارایه مستندات مربوط و گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه مبدأ، در یکی از مدارس مقصد به صورت موقت، ادامه تحصیل دهد. شرکت در ارزشیابی نوبت های اول و دوم به صورت مهمان در مدرسه مقصد بلامانع است. صدور هرگونه مدرک تحصیلی به عهده مدرسه مبدأ است.

************************************************
ماده ۵۷ – انتقال دانش آموزان در طول سال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه دیگر در همان منطقه در صورت موافقت مدیر مدرسه مقصد با رعایت سایر مقررات و از یک منطقه و ناحیه به سایر مناطق و نواحی آموزش و پرورش (داخل و خارج استان) درصورت موافقت اداره آموزش و پرورش مقصد، تا یک ماه قبل از شروع ارزشیابی پایانی (در نظام سالی – واحدی (روزانه)، امتحانات آخر سال و در نظام نیمسالی – واحدی (ایثارگران و بزرگسالان) امتحانات پایان نیمسال) بلامانع خواهد بود.
تبصره ۱- با توجه به اعمال سهمیه مناطق در کنکور سراسری، انتقال دانش آموزان دوره دوم متوسطه به صورت پیاپی و متوالی در سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم، از منطقه یک به مناطق دو و سه یا از منطقه دو به منطقه سه مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که محل اقامت ولی یا سرپرست دانش آموزی در پایه دوازدهم، تغییر یابد، دانش آموز می تواند به صورت مهمان (با اخذ معرفی نامه عکس دار حاوی مشخصات و پایه و رشته تحصیلی صادره از مدرسه مبداء) و تأیید انتقال ولی دانش آموز توسط اداره آموزش و پرورش همان منطقه، با همراه داشتن مدارک لازم مبنی بر انتقال ولی خود، به اداره آموزش و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر، با معرفی آن اداره، ضمن استفاده از کلاس های درس در امتحانات داخلی یا امتحانات نهایی برابر مقررات شرکت کند. نمره نوبت دوم (خردادماه) چنین دانش آموزی، از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه جدید به اداره آموزش و پرورش قبلی ارسال می شود تا به مدرسه ای که دانش آموز در آن تحصیل می کرده است، ابلاغ شود. برای این دانش آموزان، بر اساس نمرات مأخوذه (در مقصد) و نمره پایانی نوبت اول و نمره ارزشیابی مستمر نوبت دوم و رعایت سایر مقررات، اعلام نتیجه می شود.
تبصره ۳- اصالت و صحت مدارک و سوابق تحصیلی دانش آموزان در دوره های اول و دوم متوسطه که متقاضی انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر (در داخل منطقه / شهرستان، استان یا خارج از استان) هستند، باید پس از بررسی صحت و سقم در سامانه های دانش آموزی منطقه، به تأیید اداره آموزش و پرورش مربوط برسد. مدیر مدرسه مقصد، موظف است پس از ثبت نام از دانش آموز، صحت مدارک تحصیلی وی را حداکثر ظرف مدت یک هفته، به صورت محرمانه از طریق اداره آموزش پرورش مربوط، استعلام کند و اداره آموزش و پرورش و مدیر مدرسه مبداء هم موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به این استعلام پاسخ دهد.
تبصره ۴- مدیر مدرسه مقصد باید سوابق و مدارک تحصیلی دانش آموزان انتقالی را از مدرسه مبداء درخواست نماید. مدیر مدرسه مبداء باید پرونده تحصیلی و نمره های ارزشیابی این گونه دانش آموزان را بلافاصله و حداکثر تا یک هفته پس از انتقال دانش آموز، به مدرسه جدید، ارسال نماید.
تبصره ۵- در سال نخست پذیرش، انتقال دانش آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان یک شهرستان، ممنوع است. پس از یک سال تحصیل، انتقال دانش آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه در داخل استان، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان و از یک استان به استان دیگر، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود.

پ.ن: در ادبیات فارسی واژه مهمان و میهمان هر دو صحیح است.

فرآیند نقل و انتقال دانش آموز در سامانه سیدا:

اگر دانش آموز در همان منطقه منتقل شود، تایید ورود و خروج توسط مدرسه مقصد و مبدا انجام خواهد شد اما اگر خارج از منطقه باشد، باید کارشناسی سنجش مبدا و مقصد نیز ورود و خروج دانش آموز را تایید کنند.

۱- دانش آموز درخواست نقل و انتقال را در سامانه my.medu.ir ثبت می کند.

۲- نقل و انتقال توسط کارشناسی سنجش منطقه مقصد تایید می شود.

۳- در سامانه سیدا مدرسه مقصد (از مسیر عملیات اولیه / سازماندهی / بررسی نقل و انتقال / در حال بررسی) تایید و انتخاب واحد انفرادی می نمایید.

۴- نقل و انتقال توسط کارشناسی سنجش منطقه مبدا تایید می شود.

۵- نقل و انتقال توسط مدرسه مبدا تایید می شود.

دانلود راهنمای کامل و تصویری فرآیند نقل و انتقال دانش آموز  در سامانه سیدا و سامانه my.medu.ir

 

 

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

‫6 دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید
  اگر دانش اموز در پایه دوازدهم بخواهد مهمان یک شهردیگه شود- برای کنکور، منطقه ای که به عنوان مهمان انجا تحصیل میکند برایش حساب میشود یا مدرسه ی مبدا ؟
  مثلا مدرسه ی مبدا در منطقه ۳ باشد ولی مهمان مدرسه ای در منطقه ی ۲ بشود برای کنکور منطقه ۲ محسوب میشود یا ۳ ؟
  فقط یک سال به عنوان مهمان باشد ، پایه دوازده

   1. سلام عرض ادب و احترام

    بنده نامه مهمان رو گرفتم همه دروس الان می‌خوام بیام به شهر خودم می‌خوام نامه رو کنسل کنم امکانش هست ؟؟

  1. سلام بله ميشه
   به شرط انجام مكاتبات با استان و منطقه مربوطه؛ مدرسه شما بايد (از سها – فاينال) نسبت به ثبت درخواست مهمان اقدام كند.
   سپس كارشناسي سنجش منطقه (در سها-فاينال-درخواست هاي من) تاييد نمايد.
   در نهايت كارشناسي سنجش منطقه مقصد (در سها-فاينال-تخصيص نفر به نفر-درخواست مهمان) اقدام به حوزه بندي شما كند. / راه سريعتري نيز وجود دارد كه سنجش منطقه از مسير سها-فاينال-حذف و اضافه نسبت به حذف شماره صندلي هاي قبلي اقدام و مجددا در منطقه خودشان تخصيص به حوزه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا