قوانین و مقررات

در صورت انصراف و برای افرادی که کل مبلغ را پرداخت کرده اند، پس از کسر ۱۵ درصد به دلیل هماهنگی های انجام شده و اختصاص مشاور و برنامه، باقی مبلغ عودت می شود.​

دکمه بازگشت به بالا