برای دریافت آخرین نگارش روی لوگو برنامه و برای دریافت آخرین هلپر جهت رفع خطای 25 روی لوگو هلپر کلیک نمایید و سپس  در محل C:\Program Files\Pajoohesh  و در پوشه مربوطه استخراج و جایگزین شوند:

نگارش 11.9

راهنمایی

01/22/2020

نگارش 28

دانا و 16.6 پیش دانشگاهی

21/01/2019

نگارش 14.8

توصیفی

12/01/2019