هلپر و آخرین نگارش سیستم های دانش آموزی (نوشته ثابت)

برای دریافت آخرین نگارش روی لوگو برنامه و برای دریافت آخرین هلپر جهت رفع خطای ۲۵ روی لوگو هلپر کلیک نمایید و سپس  در محل C:\Program Files\Pajoohesh  و در پوشه مربوطه استخراج و جایگزین شوند: نگارش ۱۱.۹ راهنمایی ۰۱/۲۲/۲۰۲۰ نگارش ۲۸ دانا و ۱۶.۶ پیش دانشگاهی ۲۱/۰۱/۲۰۱۹ نگارش ۱۴.۸ توصیفی ۱۲/۰۱/۲۰۱۹