راهنماي ثبت درخواست در سامانه تاييديه تحصيلي emt.medu.ir

راهنماي ثبت درخواست در سامانه تاييديه تحصيلي emt.medu.ir به شرح فلوچارت زير مي باشد: