فرآيند درخواست درج مهر اداره كل استان روي مدارك پايان تحصيلات ديپلم و پيش دانشگاهي

فرآيند جهت درخواست درج مهر اداره كل استان جهت ترجمه و… روي مدارك پايان تحصيلات ديپلم و پيش دانشگاهي طبق فلوچارت زير مي باشد: