اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ موضوع: اصلاح اساسنامه دبیرستان های کاردانش رشته بهیاری مصوب جلسه ۵۳۱ تاریخ ۹/ ۷۵/۱۰ کمیسیون معین، در هفدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۷/۷/۲۵ به تصویب رسید. اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری مصوب …

اصلاح اساسنامه دبیرستانهای کاردانش رشته بهیاری ادامه مطلب »