کارشناس مسوولان سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطق ۱۹ گانه شهر تهران

منطقه

تصویر

کارشناس مسوول سنجش

تلفن دفتر

۱

یوسف اکبری

۲۲۲۳۹۶۱۹-۲۲۲۳۹۶۲۲

۲

مصطفی باقری لاشیدان

۸۸۴۸۶۴۶۱-۸۸۲۷۷۲۰۸

۳

مهدی خراشادی زاده

۸۴۸۲۱۰۰۷ – ۸۴۸۲۱۱۲۰

۴

وحید عباسی

۲۲۳۰۴۶۸۷

۵

رسول فراهانی

۴۴۰۸۸۰۸۱-۴۴۰۹۸۲۵۴

۶

فرزان ایزدی محصل زهانی

۸۸۹۶۹۱۶۶-۸۸۹۷۲۲۲۴

۷

مجید شاه پسندی

۸۸۴۷۹۲۱۳-۴

۸

مهرعلی ارجمند

۷۷۹۴۲۰۳۴-۵

۹

جمشید نظری

۶۶۰۰۹۲۶۰

۱۰

 

سید احمد خطیبی قمی

۵۵۷۱۰۰۲۸-۵۵۷۸۳۶۳۶

۱۱

جواد قاسمی

۶۶۴۰۵۲۱۳-۶۶۴۰۳۱۴۶

۱۲

کامیار محسن سلطانی

۷۷۵۳۴۹۶۱

۱۳

حجت اله شاهملکی

۷۷۴۷۱۰۲۲-۷۷۴۶۴۶۲۷

۱۴

محمد‌هاشمی

۳۳۳۳۱۹۶۶

۱۵

اکبر صالحی

۳۳۰۰۹۹۸۸

۱۶

ابوالقاسم محمودی والا

۵۵۹۳۸۲۳۹

۱۷

حسین جعفری

۵۵۷۱۷۹۲۳

۱۸

محمدرضا عادل خانی

۶۶۲۲۷۳۳۳-۶۶۲۹۲۹۱۹

۱۹

علی نصیری

۵۵۰۳۱۱۱۳

 
 
 
 
 
 

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.